Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w serwisie internetowym www.takaagencja.pl (dalej: Serwis internetowy). Administratorem Serwisu internetowego jest firma TAKA agencja Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi pod dokładnym adresem al. T. Kościuszki 101, 90-441 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001013630 (NIP: 7272865870, REGON: 524185815).

Wyrazy użyte z dużej litery mają znaczenie nadane im w regulaminie Serwisu internetowego. Dane osobowe są przetwarzane przez TAKAAGENCJA.PL zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie). Traktując z wszelką starannością powierzone dane osobowe, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, informujemy, że:

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest firma TAKA agencja Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi pod dokładnym adresem al. T. Kościuszki 101, 90-441 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001013630 (NIP: 7272865870, REGON: 524185815), zwaną dalej TAKA AGENCJA.

CEL PRZETWARZANIA

TAKA AGENCJA jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie zawartej umowy lub na podstawie zgody wyrażonej wraz z dokonaniem przez Klienta rejestracji w Serwisie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. a) lub b) Rozporządzenia) w celu realizacji usług za pośrednictwem Serwisu internetowego, w celu:

 1. Kontaktu z klientem chcąc podjąć działania na żądanie nabywcy przed zawarciem umowy
 2. W celach odebrania, potwierdzenia jej złożenia, wykonanie oraz zawarcia danej umowy
 3. Przy przyjmowaniu oraz rozpatrywaniu reklamacji klientów
 4. Utrzymywanie kontaktu z klientami w celu przekazywania informacji handlowych, reklamowych lub promocyjnych dotyczących usług jak i produktów firmy TAKA AGENCJA
 5. Wysyłanie ankiet oraz formularzy, prowadzenia konkursów wraz z wyłonieniem zwycięzców oraz realizacji przekazywania nagród
 6. Wypełnianie obowiązków prawnych wynikających z przepisów np. podatkowych
 7. Dokonania oceny i analizy aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowania), w celu prezentowania ogólnych ofert czy Promocji (rabatów, dotyczących produktów lub usług Administratora), przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w sposób dostosowywany do zainteresowań danego Klienta bez wpływu na jego decyzje

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane Klientów - imię, nazwisko, nr telefonu, adres mail, kraj miejscowość, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności/siedziby, numer NIP
 2. Dane uzyskane poprzez aktywność internetową klientów poprzez wykorzystanie plików cookies itp. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie, min.:
  • zapamiętywania haseł i loginów podanych przez użytkowników
  • automatyczne uzupełnianie formularzy
  • do analizy czasu klienta spędzanego na danej stronie
  • zapamiętywania informacji o sposobie korzystania ze strony
  • zapamiętywania wybranych przez użytkownika ustawień i preferencji
  • opracowania danych statystycznych, która podstrona/artykuł jest najbardziej popularna

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą danych osobowych będzie TAKA AGENCJA. Dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 1. innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora ochrony danych i zgodnie z poleceniami Administratora, takim jak: podmioty realizujące dostawy produktów TAKA AGENCJA; pomioty współpracujące z TAKA AGENCJA w zakresie przygotowania produktów oraz świadczenia usług; dostawcy usług informatycznych z siedzibą w Polsce; podmioty zajmujące się archiwizacją dokumentacji; podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności; kancelarie prawne; agencje marketingowe; biura rachunkowe;
 2. innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w sytuacji, gdy obowiązek ich udostępnienia będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawnych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, z tym, że w przypadku realizacji:

 1. czynności administracyjnych związanych z przyjęciem i realizacją zamówienia - przez okres realizacji zamówienia
 2. postanowień zawartej umowy - przez okres obowiązywania umowy
 3. rozliczenia finansowego - przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiła płatność związana ze zrealizowaną Umową lub w którym płatność ta została rozliczona lub przedawniona
 4. ewentualnego dochodzenia roszczeń - do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń
 5. kontroli jakości usług lub marketingu usług własnych - do czasu cofnięcia zgody

PRAWA KLIENTA

Klientowi przysługuje prawo do żądania:

 1. dostępu do swoich danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do uzyskania od TAKA AGENCJA potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe; uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o: celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez TAKA AGENCJA.
 2. sprostowania jego danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do żądania od TAKA agencja sprostowania lub uzupełnienia dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. usunięcia jego danych; realizując to prawo Klient jest uprawniony do żądania od TAKA AGENCJA usunięcia dotyczących go danych osobowych, w przypadkach wskazanych w art. 17 Rozporządzenia, w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub złożony został skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 4. ograniczenia przetwarzania jego danych; jeśli Klient ma zastrzeżenia co do prawidłowości jego danych; jeśli uważa, że TAKA AGENCJA nie powinien przetwarzać jego danych, ale jednocześnie nie chce, aby je usunął; jeśli takie dane osobowe nie są już potrzebne TAKA AGENCJA, natomiast Klient potrzebuje ich w związku z dochodzeniem roszczeń; jeśli Klient wyraził sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, a obowiązkiem TAKA AGENCJA jest sprawdzenie, czy powinien je dalej przetwarzać.
 5. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TAKA AGENCJA, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego przez TAKA AGENCJA; realizując to prawo Klient jest uprawniony do wniesienia, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Klienta na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TAKA AGENCJA. Jednak pomimo sprzeciwu, TAKA AGENCJA jest uprawniony w dalszym ciągu przetwarzać te dane osobowe, jeżeli wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofniecie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 2. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3. Administrator serwisu stosuje środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Usunięcie danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"). Klient ma prawo żądać usunięcia/zmienienia swoich danych osobowych, jeśli zachodzą okoliczności podstawy prawnej bądź dane osobowe są nieprawidłowe.
 5. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Kontakt w sprawie danych osobowych

W związku ze zgłoszeniami i żądaniami dotyczącymi danych osobowych mogą Państwo zgłaszać się:

 1. pod adresem mailowym: biuro@takaagencja.pl
 2. listownie na adres: TAKA agencja sp. z o.o. al. T. Kościuszki 101, 90-441 Łódź
 3. Administrator serwisu stosuje środki organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Usunięcie danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"). Klient ma prawo żądać usunięcia/zmienienia swoich danych osobowych, jeśli zachodzą okoliczności podstawy prawnej bądź dane osobowe są nieprawidłowe.
 5. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.